Foot prints

I verket Splint har jag utforskat hur människan och andra vektorer, bärare, förflyttar invasiva främmande arter till nya områden där de stör ut etablerade ekosystem. För att belysa problematiken har jag använt den ikoniska almen som en tydlig och symbolisk markör. Almsjukan drabbar hårt och de trädskelett som blir kvar eller de rumsligheter som plötsligt står tomma är påtagliga och känslomässiga för många. Almsjukan orsakas av svampen Ophiostoma novo ulmi men sprids genom en liten insekt, almsplintborren som lever under barken på döda eller försvagade almar. Splintborren fungerar som en vektor när svampens sporer fastnar på skalbaggen som förflyttar sig från ett infekterat träd till ett friskt. Men för att svampen ska kunna nå nya områden längre bort krävs människans inblandning för att förflytta smittat virke eller verktyg som är infekterade. Problematiken kring almsjukan är således beroende av stora rörelser, förflyttningar, men skadan sker i ett mikroperspektiv som sedan får storskaliga konsekvenser. De är de här mikro- och makroperspektiven som jag vill gestalta i verket. Genom att arbeta med material från almar frön, löv, grenar, stockar kan jag genom det konstnärliga utforskandet synliggöra och uttrycka problematiken. Jag odlar också fram svampen som orsakar sjukdom och fångar in splintborrar och studerar deras beteenden.  Olika försök till utforskande presenteras med exempel på ett litet bord i installationen. Förutom det ser man  två kärl i obränd lera, den ena med en relief som efterliknar almsplintborrens gångar. Den andra med vissnande almlöv inkavlade i ytan som så småningom släpper och faller av. I kärlen är två späda almar placerade, den ena utan bark. Kärlen är placerade på ett kaklat golv som även det är gjort av obränd lera. Strött över golvet ses almlöv som frusits i sin färd. Till verket hör även tre illustrationer av splintborren, Ophiostoma novo ulmi och dess rörelse och utbredning.  En film som visar Albrunna almallé som ursprunglig bestod av mer än 200 almar som alla drabbats av almsjuka går i en loop.